• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / SANAA WORKS 1995-2004

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA Works 1995 – 2003
Năm xuất bản: 2003. Tác giả: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA
Nội dung: Tập hợp các công trình trong và ngoài nước của SANAA từ năm 1995 đến 2003.
Địa điểm: Hà Nội