Product Comparison (0)

STT Nhà máy/ Chi nhánh Phòng ban Vị trí tuyển dụng Mô tả công viêc Trạng thái
1 Nhà máy Vĩnh Phúc Hành chính nhân sự Nhân viên Hành chính Đang tuyển
2 Nhà máy Vĩnh Phúc Kỹ thuật sản xuất Kỹ sư Điện Đang tuyển
3 Nhà máy Vĩnh Phúc Kỹ thuật sản xuất Kỹ sư Cơ khí Đang tuyển
4 Nhà máy Vĩnh Phúc Kỹ thuật sản xuất Giám sát điện Đang tuyển
5 Chi nhánh Hồ Chí Minh Bán hàng dự án Nhân viên Bán hàng dự án Đang tuyển
6 Chi nhánh Hà Nội Marketing Nhân viên Thiết kế nội thất Đang tuyển
7 Chi nhánh Hà Nội Kế hoạch bán hàng Nhân viên Kế hoạch bán hàng (Phụ trách Nhập khẩu) Đang tuyển
8 Nhà máy Đông Anh Đảm bảo chất lượng Nhân viên Đảm bảo chất lượng (QA) Đang tuyển
9 Nhà máy Đông Anh Nhân sự Chuyên viên C&B Đang tuyển
10 Nhà máy Đông Anh Điều chế và Thí nghiệm Nhân viên Điều chế & Thí nghiệm Đang tuyển
11 Nhà máy Đông Anh,
Nhà máy Vĩnh Phúc
Phát triển sản phẩm (FD) Kỹ sư Phát triển sản phẩm (FD) Đang tuyển
12 Nhà máy Hưng Yên Kỹ thuật sản xuất Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Sứ Đang tuyển
13 Nhà máy Hưng Yên Kỹ thuật sản xuất Kỹ Sư Cơ Khí/ Mechanical Engineers Đang tuyển
14 Nhà máy Hưng Yên Kỹ thuật sản xuất Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất Đang tuyển
15 Nhà máy Hưng Yên Kế toán Accounting Staff/ Kế Toán Thuế Đang tuyển