Thích
Chia sẻ
Email
In

LW573JWF

Chậu đặt trên bàn
3.800.000 ₫
Kỹ thuật

LW573JWF

Specification

Kích thước: 420D x 420W x 150H mm
Tài liệu đính kèm