CHÍ THÀNH

Địa chỉ:

20 Trịnh Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:

0258.3510490 - 0258.3516218