Product Comparison (0)

STT Nhà máy/ Chi nhánh Phòng ban Vị trí tuyển dụng Mô tả công viêc Trạng thái
61 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên An toàn
62 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư điện
63 Hà Nội TOTO Chi nhánh Hà Nội | Nhân viên Bán hàng phân phối
64 Hà Nội TOTO Chi nhánh Hà Nội | Nhân viên Kế hoạch bán hàng (Sales Planning)
65 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Nhân sự (C&B)
66 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Pháp chế
67 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Mua hàng (Purchasing staff)
68 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Kế toán thuế
69 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Kế toán kho/Tài sản cố định
70 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Điều chế & Thí nghiệm
71 Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Kiếm soát chất lượng (QC)
72 Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư Phát triển sản phẩm
73 Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư điện
74 Đông Anh TOTO Đông Anh | Biên phiên dịch Tiếng nhật (SPD)
75 Hưng Yên TOTO Hưng Yên | Nhân Viên Nhân Sự (C&B)