Product Comparison (0)

STT Nhà máy/ Chi nhánh Phòng ban Vị trí tuyển dụng Mô tả công viêc Trạng thái
31 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư Phát triển sản phẩm (FD, SPD)
32 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư Dự án (Phụ trách giám sát dự án xây dựng)
33 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư điện
34 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Kỹ sư cơ khí
35 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Biên phiên dịch tiếng Nhật
36 Nhà máy Hưng Yên TOTO Hưng Yên | Nhân điều chế thí nghiệm
37 Nhà máy Hưng Yên TOTO Hưng Yên | Nhân viên An toàn
38 Nhà máy Hưng Yên TOTO Hưng Yên | Kỹ sư Phát triển sản phẩm
39 Nhà máy Hưng Yên TOTO Đông Anh | Kỹ sư điện
40 Nhà máy Hưng Yên TOTO Đông Anh | Kỹ sư Cơ khí
41 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Phó phòng Xuất nhập khẩu
42 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Kiếm soát chất lượng (QC)
43 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Kế toán kho/Tài sản cố định
44 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Biên phiên dịch Tiếng Nhật
45 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Xuất nhập khẩu