No. Location Job Department Job Position Job Description Status
1 Chi nhánh Hà Nội Marketing Digital Marketing/Communication staff Đã hết hạn
2 Chi nhánh Hà Nội TOTO Chi nhánh Hà Nội | Nhân viên Kế hoạch bán hàng (Phân phối nội địa)
3 Nhà máy Vĩnh Phúc TOTO Đông Anh | Nhân viên Hành chính (Phòng sản xuất)
4 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Pháp chế
5 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Logistics – Phân phối hàng hóa
6 Nhà máy Đông Anh, Nhà máy Hưng Yên TOTO Đông Anh | Nhân viên IT (Phần cứng)
7 Nhà máy Đông Anh, Nhà máy Hưng Yên TOTO Đông Anh | Biên phiên dịch Tiếng Nhật
8 Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Đảm bảo chất lượng (QA)
9 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Tổng hợp dữ liệu (Phòng Phát triển)
10 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Pháp chế
11 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Kiểm soát chất lượng (QC)
12 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh, Vĩnh Phúc, Nhà máy Vĩnh Phúc TOTO Đông Anh | Nhân viên An toàn
13 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Chuyên viên Phân tích dữ liệu nhân sự
14 Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội TOTO Chi nhánh Hà Nội | Chuyên viên Thiết kế (Marketing)
15 Đông Anh, Nhà máy Đông Anh TOTO Đông Anh | Nhân viên Hành chính (Phòng kỹ thuật) – EU PIC