Thông báo thay đổi

Hỗ trợ cập nhật các thông tin chính thức về sự thay đổi hoặc ngừng sản xuất của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp chất lượng từ ToTo.

1-50 of 819

Sku New Sku Thông tin mô tả Effected Date Download Files
WH010 WH060 & WH050 Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
WH013R WH053 Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX723L VM2F015Y cải tiến bộ vít hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904 UT904S thay đổi bích nối tường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904H UT904HS bổ sung dây cấp, thay đổi bích nối tường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT904H UT904HS bổ sung dây cấp hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT57 UT57R thay đổi bích nối tường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT447 UT447R thay đổi bích nối tường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT447H UT447HR bổ sung dây cấp, thay đổi cút nối và bích nối tường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
UT447H UT447HR bổ sung dây cấp, thay đổi cút nối hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
USWN800BW#XW USWN900AS#XW, USWN900AE#XW, USWN900A#XW Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
USWN800B#XW USWN900AS#XW, USWN900AE#XW, USWN900A#XW Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
US800CK#NW1 USWN900AS#XW, USWN900AE#XW, USWN900A#XW Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
US800CW#NW1 USWN900AS#XW, USWN900AE#XW, USWN900A#XW Căn cứ vào kết quả điều tra thị trường hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HR700 TX809LV5 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX809LV2 TX809LV5 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
HR710 TX809LV5 đồng bộ hóa phụ kiện giá đỡ hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX494SMBR TX494SM Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX494SELV2BR TX494SELV2 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SRSZ TX492SRS thay đổi thiết kế giá đỡ và phần chuyển nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SRSZ TX492SRS thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SRRN TX492SRRZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SRRN TX492SRRZ thay đổi thiết kế giá đỡ và phần chuyển nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SG TX492SGN thay đổi thiết kế giá đỡ và phần chuyển nước hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SG TX492SGN thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SESN TX492SESZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX492SESBR TX492SESBRR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX492SC TX492SCR thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX491SQ TX491SQN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SO TX491SON 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491S TX491SN thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX491SLN TX491SLZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX491SIN TX491SIZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SN TX488SZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX488SQ TX488SQN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SO TX488SON 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488S TX488SN 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SMN TX488SMZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SLN TX488SLZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SIN TX488SIZ 1/1/15 Tài liệu đính kèm
TX488SCN TX488SCZ cải tiến hình dáng nhằm tiêu chuẩn hóa thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX472SESV2 TX472SESV2N Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX471SESV2BR TX471SESV2 Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX471SEJBR TX471SEJ Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SOBR TX454SON cải tiến công nghệ và thiết kế sản phẩm hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SFV2BRR TX454SFV2BRS cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SFV2BR TX454SFV2BRR cải tiến thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX454SESN TX454SESZ thay đổi thiết kế lô hàng tháng 5-2015 Tài liệu đính kèm
TX454SESV2BR TX454SESV2BRR thay đổi thiết kế hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm
TX449SEV2N TX449SEV2Z Thay đổi thiết kế bát sen hết hàng tồn kho Tài liệu đính kèm

1-50 of 819