Thích
Chia sẻ
Email
In

LW820CJ
LW820HFJ

Chậu chân lửng
7.010.000 ₫
Kỹ thuật

LW820CJ/LW820HFJ

Specification

Kích thước: 550D x 700W x 526H mm
Tài liệu đính kèm