Thích
Chia sẻ
Email
In

LT942CK
PT942HFK

Chậu chân lửng
4.700.000 ₫
Kỹ thuật

LT942CK/PT942HFK

Specification

Kích thước: 480D x 600W x 447H mm
Tài liệu đính kèm