NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Water, Earth & a better Tomorrow

Tập đoàn TOTO đã và đang Xây dựng chương trình “Tẩm Nhìn Môi Trường Toàn Cẩu”
nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hưởng đến việc giải quyết các vấn đề Xã hội
và môi trường trên toàn thể giới.

At TOTO, we ‘re committed to improving
life and the environment for a tnriving future.
Our production processes and products save water
and energy, while reducing impact on the environment.
We provide cleaniness and comfort
while building relationships that enrich life.
Water, Earth & a better Tomorrow
all our group companies are dedicated to building
a healthier and more sustalnable tomorrow.

TOTO - Tầm nhìn và môi trường